Talan väckt den 4 mars 2020 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-125/20)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. C. Becker, M. Jauregui Gomez och M. Noll-Ehlers)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

förklara att Konungariket Spanien har åsidosatt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa1 jämförd med bilaga XI till samma direktiv, genom att det årliga gränsvärdet för kvävedioxid (NO2) systematiskt och kontinuerligt överskridits sedan år 2010 i zonerna ES0901 Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat och ES1302 Madrid,

förklara att Konungariket Spanien har åsidosatt artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa jämförd med bilaga XI till samma direktiv, genom att det årliga gränsvärdet för kvävedioxid (NO2) systematiskt och kontinuerligt överskridits sedan år 2010 i zon ES1301 Madrid,

förklara att Konungariket Spanien sedan den 11 juni 2010 har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i nämnda direktiv jämförd med bilaga XV till samma direktiv, i synnerhet skyldigheten enligt artikel 23.1 andra stycket att se till att perioden för överskridande blir så kort som möjligt, genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att hålla perioden för överskridande av gränsvärdena i zonerna ES0901 Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat och ES1302 Madrid så kort som möjligt och

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 13.1 i direktiv 2008/50/EG ska medlemsstaterna att se till att nivåerna av kvävedioxid inte i någon av deras zoner och tätbebyggelse, fastställda enligt artikel 4 i direktivet, överskrider gränsvärdena i bilaga XI. I den bilagan anges två gränsvärden för kvävedioxid, båda tillämpliga från den 1 januari 2010. Det första gränsvärdet bestäms på årsbasis: medlemsstaterna får inte överskrida 40 mg/m3 per kalenderår. Den andra värdet räknas per timme: medlemsstaterna får inte överskrida värdet 200 mg/m3 mer än 18 gånger per kalenderår.

Dessa gränsvärden för kvävedioxid fastställdes redan genom rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften. Enligt artikel 4 i det direktivet skulle medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att koncentrationerna i luften av kvävedioxid inte överskred dessa gränsvärden. I bilaga II till det direktivet angavs när detta skulle ha skett, närmare bestämt den 1 januari 2010.

Konungariket Spanien har genom sin årliga rapportering i enlighet med artikel 27 i direktiv 2008/50 informerat kommissionen om de årliga medelvärdena för kvävedioxid för åren 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, och 2018. Enligt de uppgifterna har Konungariket Spanien systematiskt och kontinuerligt överskridit de årliga gränsvärdena i zonerna ES0901 Barcelona, ES0902 Vallès – Baix Llobregat och ES1301 Madrid.

Artikel 23.1 i det direktivet stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att upprätta luftkvalitetsplaner om gränsvärdena överskrids, med lämpliga åtgärder för att hålla perioden av överskridande så kort som möjligt.

Konungariket Spanien har inte i de luftkvalitetsplaner som upprättats efter det att direktiv 2008/50 trädde i kraft föreskrivit lämpliga och tillräckliga åtgärder för att hålla perioden av överskridande av de gränsvärdena i de tre ovannämnda, berörda zonerna så korta som möjligt.

____________

1 EUT L 152, 2008, s. 1.