Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. martā iesniedza Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) – XI/Caisse pour l'avenir des enfants

(Lieta C-129/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Pamatlietas puses

Prasītāja: XI

Atbildētāja: Caisse pour l'avenir des enfants

Prejudiciālais jautājums

Vai Pamatnolīguma attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu, kas ir noslēgts 1995. gada 14. decembrī un iekļauts Padomes Direktīvā 96/34/EK (1996. gada 3. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu 1 (Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis, L 145, 19.6.96, 4. lpp.), 1. noteikuma 1. punkts, 1. noteikuma 2. punkts, 2. noteikuma 1. punkts un 2. noteikuma 3. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādas valsts tiesību normas piemērošanu kā grozītā 1979. gada 16. aprīļa Likuma par valsts ierēdņu vispārējo statusu, redakcijā, kuras pamatā ir 2006. gada 22. decembra likums (Mémorial, A, 2006, Nr. 242, 4838. lpp.), 29.bis pants, saskaņā ar kuru bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanai ir izvirzīti divi nosacījumi: darba ņēmējam ir jābūt likumīgi nodarbinātam un uz šī pamata – sociālā nodrošinājuma sistēmas dalībniekam, pirmkārt, bez pārtraukuma vismaz divpadsmit mēnešus tieši pirms bērna kopšanas atvaļinājuma sākuma, un, otrkārt, bērna vai bērnu piedzimšanas vai adopcijas brīdī; šis otrais nosacījums ir jāievēro arī tad, ja bērns vai bērni piedzima vai tika adoptēti vairāk nekā divpadsmit mēnešus pirms bērna kopšanas atvaļinājuma sākuma?

____________

1 OV 1996, L 145, 4. lpp.