Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln (Германия), постъпило на 23 януари 2020 г. — Biofa AG/Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Дело C-29/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Köln

Страни в главното производство

Жалбоподател: Biofa AG

Ответник: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Преюдициален въпрос

Установява ли се с одобрението на активно вещество, предмет на регламент за изпълнение съгласно член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/20121 , по обвързващ начин за целите на съдебно производство, провеждано в дадена държава членка, че това вещество е предназначено по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от този регламент да въздейства чрез средства, различни от чисто физическите или механичните действия, или фактическите констатации дали са изпълнени изискванията на фактическия състав по член 3, параграф 1, буква а) от същия регламент са задължителни за сезирания съд на съответната държава членка и след приемането на регламента за изпълнение?

____________

1 Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди текст от значение за ЕИП (ОВ L 167, 2012 г., стр. 1).