Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Köln (Německo) dne 23. ledna 2020 – Biofa AG v. Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Věc C-29/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Köln

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Biofa AG

Žalovaná: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Předběžná otázka

Je se schválením účinné látky soudním řízením ve členském státě prováděcím nařízením podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 528/20121 závazné, že látka, která je základem schválení, je určena k tomu, aby ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 528/2012 měla účinek jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením, nebo náleží skutkové závěry, zda jsou splněny podmínky pro zařazení čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 528/2012, i po vydání prováděcího nařízení soudu členského státu příslušnému k rozhodnutí?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).