Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Köln (Saksa) on esittänyt 23.1.2020 – Biofa AG v. Sikma D. Vertrieb GmbH und Co. KG

(asia C-29/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Köln (Saksa)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Biofa AG

Vastapuoli: Sikma D. Vertrieb GmbH und Co. KG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sen seurauksena, että asetuksen (EU) N:o 528/20121 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisella täytäntöönpanoasetuksella hyväksytään tehoaine, määritetty jäsenvaltiossa vireillä olevan oikeudenkäynnin kannalta sitovasti, että hyväksymisen perustana olevan aineen tarkoituksena on vaikuttaa millä tahansa muulla tavalla kuin ainoastaan fysikaalisesti tai mekaanisesti asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä, vai onko jäsenvaltion tuomioistuimen, jota vaaditaan tekemään ratkaisu, esitettävä tosiseikkoja koskevat toteamukset siitä, täyttyvätkö asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan edellytykset, myös täytäntöönpanoasetuksen antamisen jälkeen?

____________

1 Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 (EUVL 2012, L 167, s. 1).