Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 23 januari 2020 - Biofa AG mot Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Mål C-29/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Köln

Parter i det nationella målet

Klagande: Biofa AG

Motpart: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Tolkningsfrågan

Innebär den omständigheten, att ett verksamt ämne godkänts genom en genomförandeförordning som antagits i enlighet med artikel 9.1 a i förordning (EU) 528/20121 , att en nationell domstol i ett domstolsförfarande i en medlemsstat är bunden av fastställelsen att ämnet som godkänts är avsett att verka på annat sätt än enbart genom fysisk eller mekanisk inverkan, i den mening som avses i artikel 3.1 a i förordning (EU) 528/2012, eller ankommer det även efter antagandet av en genomförandeförordning på den nationella domstolen som ska pröva talan att vid fastställandet av de faktiska omständigheterna avgöra huruvida villkoren enligt artikel 3.1 a i förordning (EU) 528/2012 är uppfyllda?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s. 1).