Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzgericht (Oostenrijk) op 4 februari 2020 – K / Finanzamt Linz

(Zaak C-58/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: K

Verwerende partij: Finanzamt Linz

Prejudiciële vraag

Dient artikel 135, lid 1, onder g), van richtlijn 2006/112/EG1 aldus te worden uitgelegd dat onder het begrip „beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen” ook de door de beheermaatschappij aan een derde overgedragen fiscale taken dienen te worden verstaan, die bestaan in het waarborgen dat de inkomsten die de deelnemers ontvangen uit beleggingsfondsen overeenkomstig de wet worden belast?

____________

1 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).