Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13. februar 2020 – ZM som kurator for Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mod E. A. Frerichs

(Sag C-73/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Revisionsappellant: ZM som kurator for Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH

Revisionsindstævnt: E. A. Frerichs

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 1 af 29. maj 2000 om insolvensbehandling og artikel 12, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 2 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) fortolkes således, at den lovgivning, der i henhold til sidstnævnte forordning finder anvendelse på en kontrakt, også er afgørende for den betaling, som en tredjemand yder til opfyldelse af en betalingsforpligtelse, der ifølge kontrakten påhviler en af kontraktens parter?

____________

1     EFT 2000, L 160, s. 1, berigtiget i EUT 2014, L 350, s 15.

2     EUT 2008, L 177, s. 6.