Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 13.2.2020 – ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH:n konkurssipesän hoitajana v. E. A. Frerichs

(asia C-73/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: ZM, Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH:n konkurssipesän hoitajana

Revision-menettelyn vastapuoli: E. A. Frerichs

Ennakkoratkaisukysymys

Onko maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/20001 13 artiklaa ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista 17.6.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I)2 12 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että viimeksi mainitun asetuksen mukaista sopimukseen sovellettavaa lakia sovelletaan myös sellaiseen maksuun, jonka kolmas suorittaa sopimusosapuolen sopimukseen perustuvan maksuvelvollisuuden täyttämiseksi?

____________

1 EYVL 2000, L 160, s. 1.

2 EUVL 2008, L 177, s. 6.