Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Πορτογαλία) στις 27 Φεβρουαρίου 2020 — RC κατά Autoridade Tributária e Aduaneira

(Υπόθεση C-103/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: RC

Καθής: Autoridade Tributária e Aduaneira

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιβαίνει στα άρθρα 12 ΕΚ, 18 ΕΚ, 39 ΕΚ, 43 ΕΚ και 56 ΕΚ εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, δυνάμει της οποίας η υπεραξία από τη μεταβίβαση ακινήτου σε κράτος μέλος υπόκειται, όταν η μεταβίβαση γίνεται από κάτοικο άλλου κράτους μέλους, εξ ορισμού, σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση σε σχέση με την υπεραξία που θα πραγματοποιούσε στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής ο κάτοικος του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το ακίνητο, αλλά η οποία προβλέπει τη δυνατότητα, κατόπιν επιλογής του υποκειμένου στον φόρο κατοίκου αλλοδαπής, ο τελευταίος να φορολογηθεί όπως ο υποκείμενος στον φόρο κάτοικος ημεδαπής;

2)    Συγκεκριμένα, αντιβαίνει στις εν λόγω διατάξεις του δικαίου της Ένωσης η παράλληλη ισχύς:

(i)    κανόνα που προβλέπει την εφαρμογή ειδικού συντελεστή 28 % στις υπεραξίες ακινήτων που πραγματοποιούνται από κατοίκους αλλοδαπής,

(ii)    κανόνα που προβλέπει ότι η διαφορά που αντιστοιχεί στις πραγματοποιούμενες εντός του ιδίου έτους υπεραξίες, σε σχέση με μεταβιβάσεις από κατοίκους ημεδαπής, λαμβάνεται υπόψη μόνον κατά το 50 %,

(iii)    και κανόνα που προβλέπει ότι οι κάτοικοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επιλέξουν να φορολογηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες για τους κατοίκους ημεδαπής γενικούς συντελεστές (αντί του ισχύοντος για τους κατοίκους αλλοδαπής ειδικού συντελεστή) υπό τον όρο ότι δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, τόσο αυτών που έχουν αποκτήσει στην ημεδαπή όσο και αυτών που έχουν αποκτήσει στην αλλοδαπή, υπό τις αυτές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κατοίκους ημεδαπής;

3)    Ήτοι, αντιβαίνει στις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης η επιβολή σε κάτοικο αλλοδαπής της υποχρέωσης να επιλέξει μεταξύ του

i)    να φορολογηθεί για το 100 % της υπεραξίας σύμφωνα με τον ειδικό συντελεστή ή

(ii)    να φορολογηθεί για το 50 % της υπεραξίας, όπως οι κάτοικοι ημεδαπής, σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν για τους κατοίκους ημεδαπής, υπό τον όρο ότι δηλώνει το σύνολο των εισοδημάτων του υπό τις αυτές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους κατοίκους ημεδαπής;

____________