Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalsko) 27. februára 2020 – RC/Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-103/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: RC

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

Odporuje vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava v spore vo veci samej, ktorá štandardne podriaďuje ostatné príjmy vyplývajúce z prevodu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v jednom členskom štáte, ak je tento prevod vykonaný rezidentom iného členského štátu, odlišnému daňovému zaobchádzaniu, než aké by sa uplatnilo v súvislosti s rovnakým typom transakcie na ostatné príjmy dosiahnuté rezidentom štátu, v ktorom sa nachádza táto nehnuteľnosť, ale ktorá stanovuje možnosť, aby daňovník nerezident na vlastnú žiadosť bol zdanený rovnako ako daňovník rezident, článkom 12, 18, 39, 43 a 56 ES?

Odporuje uvedeným ustanoveniam práva Únie konkrétne skutočnosť, že popri sebe existujú:

i)    predpis, ktorý stanovuje uplatnenie osobitnej daňovej sadzby vo výške 28 % na ostatné príjmy z nehnuteľností dosiahnuté nerezidentmi;

ii)    predpis, ktorý stanovuje, že rozdiel ostatných príjmov dosiahnutých počas roka, ktoré sa týkajú prevodov uskutočnených rezidentmi, sa zohľadní len do výšky 50 %;

iii)    a predpis, ktorý stanovuje, že osoby s bydliskom v iných členských štátoch Európskej únie sa môžu rozhodnúť pre zdanenie podľa všeobecných daňových sadzieb uplatniteľných na rezidentov (namiesto zdanenia podľa osobitnej daňovej sadzby uplatniteľnej na nerezidentov), pod podmienkou, že všetky ich príjmy, vrátane príjmov dosiahnutých na území tohto štátu a mimo neho, sa sčítajú za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na rezidentov?

Odporuje teda ustanoveniam práva Únie skutočnosť, že nerezident si musí vybrať medzi

i) zdanením v rozsahu 100 % podľa osobitnej daňovej sadzby alebo

ii) zdanením v rozsahu 50 %, tak ako v prípade rezidentov, podľa daňových sadzieb uplatniteľných na rezidentov pod podmienkou, že všetky jeho príjmy sa sčítajú za rovnakých podmienok, aké sa vzťahujú na rezidentov?

____________