Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 27 februari 2020 – RC mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-103/20)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Sökande: RC

Svarande: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

1)    Utgör artiklarna 12, 18, 39, 43 och 56 EG hinder mot en nationell lagstiftning, såsom den i fråga i det nationella målet, som föreskriver att kapitalvinster vid överlåtelse av fast egendom belägen i en medlemsstat, när överlåtelsen genomförs av en person med hemvist i en annan medlemsstat, generellt behandlas annorlunda i skattemässigt hänseende än kapitalvinster från samma slags transaktion som genomförs av en person med hemvist i den stat där fastigheten är belägen, men det finns en möjlighet för den skattskyldige utan hemvist i landet att välja att beskattas på samma sätt som en person med hemvist i landet?

2)    Utgör de angivna unionsrättsliga bestämmelserna konkret hinder mot att

i)    en bestämmelse som föreskriver att en särskild skattesats på 28 procent ska tillämpas på kapitalvinster från fast egendom som realiserats av personer utan hemvist i landet,

ii)    en bestämmelse som föreskriver att endast 50 procent av de kapitalvinster som realiserats under ett år genom överlåtelser genomförda av personer med hemvist i landet beaktas vid beskattningen, och

iii)    en bestämmelse enligt vilken personer med hemvist i en annan medlemsstat i Europeiska unionen kan välja att beskattas enligt de allmänna skattesatser som är tillämpliga på personer med hemvist i landet (i stället för den särskilda skattesats som tillämpas på personer utan hemvist i landet), förutsatt att då samtliga inkomster, både de som uppburits inom landet och de som uppburits utomlands, beaktas vid beskattningen, på samma villkor som gäller för personer med hemvist i landet?

3)    Med andra ord, utgör unionsrätten hinder för att en person utan hemvist i landet måste välja mellan att

i) beskattas för 100 procent av vinsten enligt den särskilda skattesatsen, eller

ii) beskattas för 50 procent av vinsten, i likhet med personer med hemvist i landet, i enlighet med de skattesatser som är tillämpliga på personer med hemvist i landet och under förutsättning att samtliga inkomster omfattas, på samma villkor som gäller för sådana personer?

____________