Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bezirksgericht Schwechat (Αυστρία) στις 25 Φεβρουαρίου 2020 – JU κατά Air France Direktion für Österreich

(Υπόθεση C-93/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bezirksgericht Schwechat

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: JU

Εναγόμενη: Air France Direktion für Österreich

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 31, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 31, παράγραφος 4, της σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (στο εξής: σύμβαση του Μόντρεαλ) 1 την έννοια ότι η διαμαρτυρία για τη βλάβη που προκλήθηκε σε ελεγχθείσες αποσκευές επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι αποσκευές αυτές ευρίσκοντο υπό την ευθύνη του αερομεταφορέα, σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, πρέπει να υποβάλλεται στον αερομεταφορέα το αργότερο εντός προθεσμίας επτά ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου, ειδάλλως κάθε αγωγή κατά του αερομεταφορέα είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση απάτης εκ μέρους του;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Έχει το άρθρο 31, παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 31, παράγραφος 4, της σύμβασης του Μόντρεαλ την έννοια ότι η διαμαρτυρία για τη βλάβη που προκλήθηκε σε ελεγχθείσες αποσκευές επί του αεροσκάφους ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε περιόδου κατά την οποία οι αποσκευές αυτές ευρίσκοντο υπό την ευθύνη του αερομεταφορέα, σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, πρέπει να υποβάλλεται στον αερομεταφορέα εντός προθεσμίας 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου, ειδάλλως κάθε αγωγή κατά του αερομεταφορέα είναι απαράδεκτη, εκτός από την περίπτωση απάτης εκ μέρους του;

____________

1 2001/539/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για την σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του Μόντρεαλ) (EE 2001, L 194, σ. 38).