Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. februārī iesniedza Bezirksgericht Schwechat (Austrija) – JU/Air France Direktion für Österreich

(Lieta C-93/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bezirksgericht Schwechat

Pamatlietas puses

Prasītāja: JU

Atbildētāja: Air France Direktion für Österreich

Prejudiciālie jautājumi

Vai Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas konvencija) 1 31. panta 2. punkts, skatot to kopsakarā ar 31. panta 4. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka piegādes aizkavēšanās gadījumā par reģistrētās bagāžas sabojāšanu, kas ir notikusi gaisa kuģī vai jebkurā brīdī, kad par reģistrēto bagāžu atbildēja pārvadātājs, ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc dienas, kad bagāža ir tikusi nodota saņēmēja rīcībā, ir jāiesniedz sūdzība pārvadātājam – pretējā gadījumā tiek izslēgta jebkāda prasība par zaudējumu atlīdzināšanu pret pārvadātāju, izņemot gadījumu, kad no viņa puses ir vērojama krāpšana?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai Monreālas konvencijas 31. panta 2. punkts, skatot to kopsakarā ar 31. panta 4. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka piegādes aizkavēšanās gadījumā par reģistrētās bagāžas sabojāšanu, kas ir notikusi gaisa kuģī vai jebkurā brīdī, kad par reģistrēto bagāžu atbildēja pārvadātājs, ne vēlāk kā divdesmit vienas dienas laikā pēc dienas, kad bagāža ir tikusi nodota saņēmēja rīcībā, ir jāiesniedz sūdzība pārvadātājam – pretējā gadījumā tiek izslēgta jebkāda prasība par zaudējumu atlīdzināšanu pret pārvadātāju, izņemot gadījumu, kad no viņa puses ir vērojama krāpšana?

____________

1 Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV 2001, L 194, 38. lpp.).