Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bezirksgericht Schwechat (Oostenrijk) op 25 februari 2020 – JU/Air France Direktion für Österreich

(Zaak C-93/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bezirksgericht Schwechat

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: JU

Verwerende partij: Air France Direktion für Österreich

Prejudiciële vragen

Moet artikel 31, lid 2, juncto artikel 31, lid 4, van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal)1 aldus worden uitgelegd dat ter zake van een beschadiging van aangegeven bagage, die is opgetreden aan boord van het luchtvaartuig of tijdens een periode waarin de aangegeven bagage zich onder de hoede van de luchtvervoerder bevond, in geval van vertraagde aflevering protest moet worden gedaan aan die vervoerder uiterlijk binnen een termijn van zeven dagen nadat de bagage aan de geadresseerde ter beschikking is gesteld, bij gebreke waarvan elke rechtsvordering tegen die vervoerder niet-ontvankelijk is, tenzij in geval van diens bedrog?

Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord:

Moet artikel 31, lid 2, juncto artikel 31, lid 4, van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) aldus worden uitgelegd dat ter zake van een beschadiging van aangegeven bagage, die is opgetreden aan boord van het luchtvaartuig of tijdens een periode waarin de aangegeven bagage zich onder de hoede van de luchtvervoerder bevond, in geval van vertraagde aflevering protest moet worden gedaan aan die vervoerder binnen eenentwintig dagen nadat de bagage aan de geadresseerde ter beschikking is gesteld, bij gebreke waarvan elke rechtsvordering tegen die vervoerder niet-ontvankelijk is, tenzij in geval van diens bedrog?

____________

1 Besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 2001, L 194, blz. 38).