Neoperl AG 14. jaanuaril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. novembri 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-669/18: Neoperl AG versus EUIPO

(kohtuasi C-14/20 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Neoperl AG (esindajad: advokaadid H. Börjes-Pestalozza ja G. Schultz)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 23. aprilli 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________