Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 14. janvārī Neoperl AG iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2019. gada 14. novembra spriedumu lietā T-669/18 Neoperl AG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-14/20 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Neoperl AG (pārstāvji: H. Börjes-Pestalozza un G. Schultz, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 23. aprīļa rīkojumu Eiropas Savienības Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________