Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Cluj (Rumänien) den 12 november 2019 – SC Panavitrans SRL mot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

(Mål C-828/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Cluj (Rumänien)

Parter i det nationella målet

Klagande: SC Panavitrans SRL

Motparter: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, Administrația Fondului pentru Mediu

Tolkningsfråga

Ska artikel 110 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det för återbetalning av en skatt som befunnits strida mot unionsrätten fastställs en kortare preklusionsfrist än den allmänna preskriptionstid som enligt den nationella lagstiftningen gäller för skattefordringar?

____________