Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Linz (Itävalta) on esittänyt 25.2.2020 – Land Oberösterreich v. KV

(asia C-94/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Linz

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Land Oberösterreich

Vastapuoli: KV

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2003/109/EY1 11 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä asuntorakentamisen tukemisesta annetun Ylä-Itävallan lain (oberösterreichisches Bauförderungsgesetz, jäljempänä oöWFG) 6 §:n 9 ja 11 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin kansalaisille, ETA-valtion kansalaisille ja heidän direktiivissä 2004/38/EY2 tarkoitetuille perheenjäsenilleen voidaan myöntää sosiaalietuutena asumistukea ilman kielitaidon todistamista mutta direktiivissä 2003/109/EY tarkoitetuilta pitkään oleskelleilta kolmansien maiden kansalaisilta vaaditaan saksan kielen perustaidot, jotka on todistettava tietyllä tavalla, kun tällä asumistuella on tarkoitus vähentää asumiskustannuksista johtuvia kohtuuttomia rasitteita ja kun vähimmäistoimeentulo (asumistarpeet mukaan lukien) on tarkoitus turvata myös toisella sosiaalietuudella (vähimmäisturvasta annetun Ylä-Itävallan lain (oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz) mukainen tarveharkintainen vähimmäisturva), joka myönnetään sosiaalisessa ahdingossa oleville henkilöille?

Onko direktiivin 2000/43/EY3 2 artiklassa säädettyä rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan välittömän tai välillisen syrjinnän kieltoa tulkittava siten, että se on esteenä oöWFG:n 6 §:n 9 ja 11 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin kansalaisille, ETA-valtion kansalaisille ja heidän direktiivissä 2004/38/EY tarkoitetuille perheenjäsenilleen voidaan myöntää sosiaalietuus (oöWFG:n mukainen asumistuki) ilman kielitaidon todistamista mutta kolmansien maiden kansalaisilta (direktiivissä 2003/109/EY tarkoitetut pitkään oleskelleet kolmansien maiden kansalaiset mukaan lukien) vaaditaan saksan kielen perustaidot, jotka on todistettava tietyllä tavalla?

Mikäli toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistettua etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa tulkittava siten, että se on esteenä oöWFG:n 6 §:n 9 ja 11 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan unionin kansalaisille, ETA-valtion kansalaisille ja heidän direktiivissä 2004/38/EY tarkoitetuille perheenjäsenilleen voidaan myöntää sosiaalietuus (oöWFG:n mukainen asumistuki) ilman kielitaidon todistamista mutta kolmansien maiden kansalaisilta (direktiivissä 2003/109/EY tarkoitetut pitkään oleskelleet kolmansien maiden kansalaiset mukaan lukien) vaaditaan saksan kielen perustaidot, jotka on todistettava tietyllä tavalla?

____________

1 Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16, s. 44).

2 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).

3 Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY (EYVL 2000, L 180, s. 22).