Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. veljače 2020. uputio Landesgericht Linz – Land Oberösterreich protiv KV-a

(predmet C-94/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Linz

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Land Oberösterreich

Druga stranka u postupku: KV

Prethodna pitanja

Treba li članak 11. Direktive 2003/109/EZ1 tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis poput onog iz članka 6. stavka 9. i članka 6. stavka 11. oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetza (Zakon Gornje Austrije o poticanju stambene izgradnje, u daljnjem tekstu: oöWFG) u skladu s kojim građani Unije, državljani države članice EGP-a i članovi obitelji u smislu Direktive 2004/38/EZ2 ostvaruju pravo na socijalno davanje u obliku potpore za stanovanje a da ne moraju dokazati znanje jezika, dok se od državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem u smislu Direktive 2003/109/EZ zahtijeva da na određeni način dokažu osnovno znanje njemačkog jezika, ako je cilj te potpore za stanovanje smanjiti pretjerana opterećenja uzrokovana troškovima stanovanja, dok se egzistencijalni minimum (uključujući potrebe stanovanja) osobama koje se nalaze u stanju socijalne krize osigurava i putem jednog drugog socijalnog davanja (osiguranje minimalnih životnih sredstava u skladu s oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetzom (Zakon Gornje Austrije o osiguranju minimalnih životnih sredstava))?

Treba li zabranu „izravne ili neizravne diskriminacije” na temelju „rasnog ili etničkog podrijetla” u skladu s člankom 2. Direktive 2000/43/EZ3 tumačiti na način da joj se protivi nacionalni propis poput onog iz članka 6. stavka 9. i članka 6. stavka 11. oöWFG-a u skladu s kojim građani Unije, državljani države članice EGP-a i članovi obitelji u smislu Direktive 2004/38/EZ ostvaruju pravo na socijalno davanje (potpora za stanovanje u skladu s oöWFG-om) a da ne moraju dokazati znanje jezika, dok se zahtijeva da državljani trećih zemalja (uključujući državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem u smislu Direktive 2003/109/EZ) na određeni način dokažu osnovno znanje njemačkog jezika?

U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje:

Treba li zabranu diskriminacije na temelju etničkog podrijetla u skladu s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) tumačiti na način da joj se protivi nacionalni propis poput onog iz članka 6. stavka 9. i članka 6. stavka 11. oöWFG-a u skladu s kojim građani Unije, državljani države članice EGP-a i članovi obitelji u smislu Direktive 2004/38/EZ ostvaruju pravo na socijalno davanje (potpora za stanovanje u skladu s oöWFG-om) u smislu Direktive 2004/38/EZ a da ne moraju dokazati znanje jezika, dok se zahtijeva da državljani trećih zemalja (uključujući državljane trećih zemalja s dugotrajnim boravištem u smislu Direktive 2003/109/EZ) na određeni način dokažu osnovno znanje njemačkog jezika?

____________

1     Direktiva Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem (SL 2004, L 16, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 41.).

2     Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004, L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.).

3     Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL 2000, L 180, str. 22.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 20., svezak 1., str. 19.).