A Landesgericht Linz (Ausztria) által 2020. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Land Oberösterreich kontra KV

(C-94/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgericht Linz

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Land Oberösterreich

A fellebbezési eljárásban ellenérdekű fél: KV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2003/109/EK irányelv1 11. cikkét, hogy azzal ellentétes az oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (a lakásépítés támogatásáról szóló felső-ausztriai törvény, a továbbiakban: oöWFG) 6. §-ának (9) és (11) bekezdésében foglaltakhoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely az uniós polgárok, az EGT-államok állampolgárai és a 2004/38/EK irányelv2 értelmében vett családtagjaik számára nyelvtudás igazolása nélkül biztosítja a lakhatás támogatása céljából nyújtott szociális ellátást, ezzel szemben a 2003/109/EK irányelv értelmében vett, harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai esetében meghatározott módon igazolandó alapvető német nyelvtudást követel meg, ha e lakhatási támogatás célja a lakhatási költségek okozta túlzott terhek enyhítése, a létminimum (beleértve a lakhatási szükségletet) biztosításáról azonban a szociálisan rászoruló személyek számára nyújtott további szociális ellátással (az oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz [a szükségletalapú minimumjuttatásról szóló felső-ausztriai törvény] szerinti szükségletalapú minimumjuttatással) is gondoskodni kell?

Úgy kell-e értelmezni a „közvetlen vagy közvetett, faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés[nek] [helyesen: hátrányos megkülönböztetés{nek}]” a 2000/43/EK irányelv3 2. cikke értelmében vett tilalmát, hogy azzal ellentétes az oöWFG 6. §-ának (9) és (11) bekezdésében foglaltakhoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely az uniós polgárok, az EGT-államok állampolgárai és a 2004/38/EK irányelv értelmében vett családtagjaik számára nyelvtudás igazolása nélkül biztosít valamely szociális ellátást (az oöWFG szerinti lakhatási támogatást), ezzel szemben harmadik országbeli állampolgárok (beleértve a 2003/109/EK irányelv értelmében vett, harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárait) esetében meghatározott módon igazolandó alapvető német nyelvtudást követel meg?

A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az etnikai származáson alapuló hátrányos megkülönböztetésnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti tilalmát, hogy azzal ellentétes az oöWFG 6. §-ának (9) és (11) bekezdésében foglaltakhoz hasonló olyan nemzeti rendelkezés, amely az uniós polgárok, az EGT-államok állampolgárai és a 2004/38/EK irányelv értelmében vett családtagjaik számára nyelvtudás igazolása nélkül biztosít valamely szociális ellátást (az oöWFG szerinti lakhatási támogatást), ezzel szemben harmadik országbeli állampolgárok (beleértve a 2003/109/EK irányelv értelmében vett, harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárait) esetében meghatározott módon igazolandó alapvető német nyelvtudást követel meg?

____________

1 A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 16., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 272. o.).

2 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.).

3 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv (HL2000. L 18ö., 22. o.; magyar nyelvű különkiadás 20. fejezet, 1. kötet, 23. o.).