2020 m. vasario 25 d. Landesgericht Linz (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Oberösterreich / KV

(Byla C-94/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht Linz

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas ir kita apeliacinio proceso šalis: Land Oberösterreich

Atsakovė ir apeliantė: KV

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2003/109/EB1 11 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip Oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz (Aukštutinės Austrijos gyvenamųjų pastatų statybos finansavimo įstatymas, toliau – oöWFG) 6 straipsnio 9 ir 11 dalys, pagal kurias Sąjungos piliečiams, EEE valstybės piliečiams ir šeimos nariams, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2004/38/EB2 , socialinė pašalpos gyvenamajam būstui išmoka, kurios tikslas yra palengvinti per didelę išlaidų būstui naštą, skiriama nereikalaujant įrodyti kalbos žinių, o iš trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2003/109/EB, reikalaujama tam tikru būdu įrodyti pagrindines vokiečių kalbos žinias, nors ekstremaliose socialinėse situacijose atsidūrusių asmenų pragyvenimo minimumui (įskaitant būsto poreikį) užtikrinti yra skirta kita socialinė išmoka (poreikiams patenkinti reikalingų minimalių išteklių garantija pagal Oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz (Įstatymas dėl minimalių išteklių garantijos Aukštutinėje Austrijoje)?

2.    Ar Direktyvos 2000/43/EB3 2 straipsnyje įtvirtintą „tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos“ dėl „rasės ar etninės priklausomybės“ draudimą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip oöWFG 6 straipsnio 9 ir 11 dalys, pagal kurią Sąjungos piliečiams, EEE valstybės piliečiams ir šeimos nariams, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2004/38/EB, socialinė išmoka (pašalpa gyvenamajam būstui pagal oöWFG) skiriama nereikalaujant įrodyti kalbos žinių, o iš trečiųjų valstybių piliečių (įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2003/109/EB) reikalaujama tam tikru būdu įrodyti pagrindines vokiečių kalbos žinias?

3.    Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos dėl etninės kilmės draudimą reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip oöWFG 6 straipsnio 9 ir 11 dalys, pagal kurią Sąjungos piliečiams, EEE valstybės piliečiams ir šeimos nariams, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2004/38/EB, socialinė išmoka (pašalpa gyvenamajam būstui pagal oöWFG) skiriama nereikalaujant įrodyti kalbos žinių, o iš trečiųjų valstybių piliečių (įskaitant trečiųjų valstybių piliečius, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 2003/109/EB) reikalaujama tam tikru būdu įrodyti pagrindines vokiečių kalbos žinias?

____________

1 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).

3 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, 2000, p. 22; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 20 sk., 1 t., p. 23).