Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. februārī iesniedza Landesgericht Linz (Austrija) – Land Oberösterreich/KV

(Lieta C-94/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Linz

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Land Oberösterreich

Atbildētājs apelācijas tiesvedībā: KV

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2003/109/EK 1 11. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir paredzēts Oberösterreichisches Wohnbauförderungsgesetz [Augšaustrijas Likumā par mājokļu būvniecības atbalstu] (turpmāk tekstā – “oöWFG”) 6. panta 9. un 11. punktā, saskaņā ar kuru Savienības pilsoņiem, EEZ valstu pilsoņiem un ģimenes locekļiem Direktīvas 2004/38/EK 2 izpratnē sociālais mājokļa pabalsts tiek piešķirts, nepieprasot apliecinājumu par valodas zināšanām, turpretim trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss, Direktīvas 2003/109 izpratnē tiek pieprasītas noteiktā veidā apliecināmas vācu valodas pamatzināšanas, ja ar šo mājokļa pabalstu ir paredzēts novērst pārmērīgo slogu, ko rada mājokļa izmaksas, taču iztikas minimumu (tostarp vajadzību pēc mājokļa) nodrošina arī cits sociālais pabalsts (uz vajadzībām balstīts minimālais nodrošinājums saskaņā ar Oberösterreichisches Mindestsicherungsgesetz [Augšaustrijas Likumu par minimālo nodrošinājumu] personām, kuras atrodas ārkārtas sociālā situācijā?

Vai “tiešas vai netiešas diskriminācijas” aizliegums “rasu vai etniskās piederības dēļ” saskaņā ar Direktīvas 2000/43/EK 3 2. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir paredzēts oöWFG 6. panta 9. un 11. punktā, saskaņā ar kuru Savienības pilsoņiem, EEZ valstu pilsoņiem un ģimenes locekļiem Direktīvas 2004/38 izpratnē sociālais pabalsts (mājokļa pabalsts saskaņā ar oöWFG) tiek piešķirts, nepieprasot apliecinājumu par valodas zināšanām, turpretim trešo valstu pilsoņiem (tostarp trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss Direktīvas 2003/109 izpratnē) tiek pieprasītas noteiktā veidā apliecināmas vācu valodas pamatzināšanas?

Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts noraidoši:

Vai diskriminācijas aizliegums, pamatojoties uz etnisko piederību, saskaņā ar Pamattiesību hartas 21. pantu ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir paredzēts oöWFG 6. panta 9. un 11. punktā, saskaņā ar kuru Savienības pilsoņiem, EEZ valstu pilsoņiem un ģimenes locekļiem Direktīvas 2004/38 izpratnē sociālais pabalsts (mājokļa pabalsts saskaņā ar oöWFG) tiek piešķirts, nepieprasot apliecinājumu par valodas zināšanām, turpretim trešo valstu pilsoņiem (tostarp trešo valstu pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss Direktīvas 2003/109 izpratnē) tiek pieprasītas noteiktā veidā apliecināmas vācu valodas pamatzināšanas?

____________

1 Padomes Direktīva 2003/109 (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (OV 2004, L 16, 44. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta Un Padomes Direktīva 2004/38 (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV 2004, L 158, 77. lpp.).

3 Padomes Direktīva 2000/43 (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV 2000, L 180, 22. lpp.).