Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 28 februari 2020 – Līga Šenfelde mot Lauku atbalsta dienests

(Mål C-119/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande: Līga Šenfelde

Motpart: Lauku atbalsta dienests

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,1 jämte andra bestämmelser i denna förordning och i Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020, tolkas så att

1)    en jordbrukare förlorar sin ställning som ”ung jordbrukare” enbart på grund av att denne två år dessförinnan har erhållit stöd för utveckling av småbruk, enligt artikel 19.1 a iii i förordningen,

2)    dessa bestämmelser medger att en medlemsstat antar bestämmelser som innebär att det stöd som avses i artikel 19.1 a i) i förordningen inte betalas ut till en jordbrukare om denne redan har beviljats sådant stöd som avses i led iii i samma bestämmelse,

3)    en medlemsstat får neka en jordbrukare kumulering av stöd, när den turordning för kumulering som fastställs i det landsbygdsutvecklingsprogram som överenskommits med Europeiska kommissionen inte har iakttagits?

____________

1 EUT L 347, 2013, s. 487.