Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 25 февруари 2020 г. — Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Дело C-92/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rottendorf Pharma GmbH

Ответник: Hauptzollamt Bielefeld

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 239, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността1 да се тълкува в смисъл, че допуска възстановяване на мита в случай като разглеждания в главното производство, при който внесените от заинтересованото лице необщностни стоки са реекспортирани извън митническата територия на Общността и обстоятелствата, довели до възникване на митническото задължение, не се дължат на груба небрежност от страна на заинтересованото лице?

____________

1 ОВ L 302, 1992 г., стр. 1.