Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 25. februar 2020 – Rottendorf Pharma GmbH mod Hauptzollamt Bielefeld

(Sag C-92/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rottendorf Pharma GmbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Bielefeld

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 239, stk. 1, andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 1 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks fortolkes således, at tolden kan godtgøres i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede, hvor de ikke-fællesskabsvarer, som den berettigede har indført, genudføres fra Fællesskabets toldområde, og den situation, der har ført til toldskyldens opståen, skyldes omstændigheder, hvor den berettigede ikke har gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed?

____________

1     EFT 1992, L 302, s. 1.