Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 25.2.2020 – Rottendorf Pharma GmbH v. Hauptzollamt Bielefeld

(asia C-92/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rottendorf Pharma GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Bielefeld

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 239 artiklan 1 kohdan toista luetelmakohtaa tulkittava siten, että sen mukaan tullit voidaan palauttaa pääasian kaltaisessa tilanteessa, jossa asianosaisen maahantuomat muut kuin yhteisötavarat on jälleenviety yhteisön tullialueelta ja jossa tullivelan aiheuttaneet olosuhteet eivät johdu asianosaisen ilmeisestä laiminlyönnistä?”

____________

1 EYVL 1992, L 302, s. 1.