Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 25 februari 2020 – Rottendorf Pharma GmbH / Hauptzollamt Bielefeld

(Zaak C-92/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Rottendorf Pharma GmbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Bielefeld

Prejudiciële vraag

Moet artikel 239, lid 1, tweede streepje, van verordening (EEG) nr. 2913/921 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek aldus worden uitgelegd dat volgens deze bepaling in een geval zoals in het hoofdgeding, waarin de door de belanghebbende ingevoerde niet-communautaire goederen weer uit het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgevoerd en de omstandigheden die tot het ontstaan van de douaneschuld hebben geleid, geen klaarblijkelijke nalatigheid van de belanghebbende inhouden, de douanerechten kunnen worden terugbetaald?

____________

1 PB 1992, L 302, blz. 1.