Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 25. februára 2020 – Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(vec C-92/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rottendorf Pharma GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Bielefeld

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 239 odsek 1 prvá zarážka nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva1 vykladať v tom zmysle, že v takom prípade, o aký ide vo veci samej, v ktorom sa dovezené tovary, ktoré nie sú tovarom Spoločenstva, z colného územia Spoločenstva spätne vyviezli a okolnosti, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, nemožno považovať za hrubú nedbanlivosť dotknutej osoby, môže byť clo vrátené?

____________

1 Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307.