Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 25. februarja 2020 - Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Zadeva C-92/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Rottendorf Pharma GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Bielefeld

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 239(1), druga alinea, Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/921 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti razlagati tako, da se v skladu z njim carina lahko povrne v primeru, kakršen je spor v glavni stvari, v katerem se je neskupnostno blago, ki ga je uvozila zadevna stranka, iz carinskega območja Skupnosti ponovno izvozilo in pri okoliščinah, na podlagi katerih je nastal carinski dolg, ne gre za malomarnost zadevne stranke?

____________

1 UL 1992, L 302, str. 1.