Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spanien) den 9 mars 2020 – YJ mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Mål C-130/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Sökande: YJ

Motpart: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Tolkningsfråga

Kan en bestämmelse som artikel 60.4 i den allmänna lagen om social trygghet (Ley General de la Seguridad Social), enligt vilken kvinnor som frivilligt går i pension inte är berättigade till moderskapstillägg, till skillnad från kvinnor som frivilligt går i pension vid den normala lagstadgade pensionsåldern, eller som går i förtida pension på grund av den förvärvsverksamhet de har bedrivit under sitt yrkesverksamma liv på grund av arbetsoförmåga eller på grund av att de slutat att arbeta innan de är berättigade till pension av skäl som inte kan tillskrivas dem, anses utgöra direkt diskriminering i den mening som avses i direktiv 79/7?1

____________

1     Rådets direktiv 79/7/EEG av den 19 december 1978 om successivt genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet.

    EGT L 6, 1979, s. 24 (svensk specialutgåva, område 5, volym 2, s. 111).