Žaloba podaná dne 8. dubna 2020 – Evropská komise v. Dánské království

(Věc C-159/20)

Jednací jazyk: dánština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Konstantinidis, I. Naglis a U. Nielsen, zmocněnci)

Žalované: Dánské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Dánsko nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z článku 13 nařízení (EU) č. 1151/20121 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, když dánským mlékárnám nezabránilo používat název Feta pro sýr, který není v souladu se specifikací výrobku podle nařízení Komise (ES) č. 1829/20022 , nebo toto používání nezastavilo;

určil, že Dánsko tím, že umožňuje dánským mlékárnám vyrábět a prodávat napodobeniny sýru „Feta“, porušuje čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) ve spojení s čl. 1 odst. 1 a článkem 4 nařízení (EU) č. 1151/2012;

uložil Dánskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Komise tvrdí, že dánské orgány neplní povinnosti, které pro ně vyplývají z nařízení o režimech jakosti, když dánským podnikům umožňují neoprávněně používat název „Feta“ pro sýr vyráběný v Dánsku.

Zejména uvádí, že název „Feta“ je v Dánsku používán v rozporu s nařízením o režimech jakosti, a že tento členský stát musí proto přijmout vhodná správní a soudní opatření s cílem této praxi zabránit nebo ji zastavit. Vzhledem k tomu, že Dánsko odmítá dodržovat výše uvedené právní předpisy, Komise dospívá k závěru, že Dánsko neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 3 nařízení o režimech jakosti, a porušuje tedy unijní právo.

Dánsko tím, že umožňuje dánským mlékárnám vyrábět a prodávat napodobeniny sýru „Feta“, porušuje rovněž čl. 4 odst. 3 SEU ve spojení s čl. 1 odst. 1 a článkem 4 nařízení (EU) č. 1151/2012, když ohrožuje dosažení cílů Evropské unie, a sice zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž pro zemědělce a producenty zemědělských produktů a potravin s vlastnostmi a charakteristikami představujícími přidanou hodnotu, pomoci producentům produktů spojených s určitou zeměpisnou oblastí zajistit spravedlivé výnosy za vlastnosti jejich produktů a zajistit ochranu názvů jako práva duševního vlastnictví na území Unie.

Komise je rovněž toho názoru, že Dánsko tím, že nezabránilo porušování práv spojených se zapsaným chráněným označením původu (CHOP) „Feta“, k němuž dochází, když dánští výrobci mléka vyvážejí napodobeninu sýru z Evropské unie do třetích zemí, nebo toto porušování nezastavilo, oslabuje pozici Unie při mezinárodních jednáních směřujících k zajištění ochrany unijních režimů jakosti a porušuje zásadu loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 SEU.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. 2012, L 343, s. 1).

2 Nařízení Komise (ES) č. 1829/2002 ze dne 14. října 2002, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 1107/96, pokud jde o název „Feta“ (Úř. věst. 2002, L 277, s. 10).