Sag anlagt den 8. april 2020 - Europa-Kommissionen mod Kongeriget Danmark

(Sag C-159/20)

Processprog: dansk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Konstantinidis, I. Naglis og U. Nielsen som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Danmark

Påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Det bør lægges til grund, at Danmark har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1151/20121 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer ved at undlade at hindre eller standse danske mejerier fra at benytte betegnelsen Feta for ost, der ikke er i overensstemmelse med produktspecifikationen i Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/20022 .

Det bør også lægges til grund, at Danmark, ved at tillade at danske mejerier producerer og sælger efterligninger af Feta, overtræder Artikel 4, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) i kombination med artikel 1, stk. 1, og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1151/2012.

Kongeriget Danmark tilpligtes at betale sagens omkostninger

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det er Kommissionens holdning, at de danske myndigheder overtræder deres forpligtelser i henhold til forordningen om kvalitetsordninger, ved at tillade, at danske virksomheder ulovligt benytter navner ”Feta” på oste, der er produceret i Danmark.

I særdeleshed kan det konstateres, at benyttelsen af betegnelsen ”Feta” i strid med ​​ forordningen om kvalitetsordninger finder sted i Danmark, og som en konsekvens heraf skal denne medlemsstat tage passende administrative og retslige skridt, for at forhindre eller stoppe den. Da Danmark nægter at overholde de nævnte regler, konkluderer Kommissionen, at Danmark ikke overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordningen om kvalitetsordninger, og derfor overtræder EU-lovgivningen.

Ved at tillade at danske mejerier producerer og sælger efterligninger af ”Feta”, overtræder Danmark herudover artikel 4, stk. 3 i TEU i kombination med artikel 1, stk. 1, og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1151/2012, ved at det bringer opfyldelsen af Unionens målsætninger i fare med hensyn til: at sikre loyal konkurrence for landbrugere og producenter af landbrugsprodukter, og fødevarer med værdiforøgende karakteristika og kvaliteter; at hjælpe producenter af produkter, der er knyttet til et geografisk område, med at opnå et rimeligt udbytte, der afspejler produkternes kvalitet; samt beskyttelsen af alle betegnelser som en intellektuel ejendomsret på Unionens område.

Ligeledes finder Kommissionen, at Danmark ved at undlade at hindre eller standse den krænkelse af rettighederne til en registreret beskyttet oprindelsesbetegnelse (”BOB”) "Feta", der finder sted, når danske mælkeproducenter eksporterer efterligninger af oste fra Unionen til tredjelande, svækker Unionens position i internationale forhandlinger, der skal sikre beskyttelse af Unionens kvalitetsordninger, og krænker princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i TEU.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT 2012, L 343, s. 1)

2 Kommissionens forordning (EF) nr. 1829/2002 af 14. oktober 2002 om ændring af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96, for så vidt angår betegnelsen "feta" (EFT 2002, L 277, s. 10)