Преюдициално запитване от Curtea de Apel Iaşi (Румъния), постъпило на 11 декември 2019 г. — BX/Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Дело C-909/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Iaşi

Страни в главното производство

Въззивник: BX

Въззиваем: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на член 2, точка 1 от Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време1 да се тълкуват в смисъл, че представлява „работно време“ периодът, през който работникът е задължен да посещава курсове за професионално обучение след края на редовното работно време, в седалището на доставчика услугите по обучение, извън работното си място и без да изпълнява служебните си задължения?

При отрицателен отговор на първия въпрос, трябва ли разпоредбите на член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз и разпоредбите на член 2, точка 2, член 3, член 5 и член 6 от Директива 2003/88/ЕО да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която, макар да предвижда необходимостта от професионално обучение на наетия работник или служител, не задължава работодателя да спазва почивката на работника, що се отнася до периода, в който се провеждат курсовете за обучение?

____________

1 Директива № 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. година относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ 2003, L 299, стр. 9; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 3).