Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Iaşi (Rumunsko) dne 11. prosince 2019 – BX v. Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Věc C-909/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Iaşi

Účastníci původního řízení

Odvolatel: BX

Odpůrkyně: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Předběžné otázky

Musí být ustanovení čl. 2 bodu 1 směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby1 vykládána v tom smyslu, že „pracovní dobu“ představuje časové období, během něhož pracovník navštěvuje kurzy odborné přípravy nařízené po skončení běžné pracovní doby, a to v sídle poskytovatele služeb odborné přípravy, mimo pracoviště pracovníka a aniž by plnil služební úkoly?

V případě záporné odpovědi na první otázku, musí být ustanovení čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie a ustanovení čl. 2 bodu 2, článku 3, článku 5 a článku 6 směrnice 2003/88/ES vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, která, ačkoli stanoví potřebu odborné přípravy zaměstnance, neukládá zaměstnavateli povinnost dodržovat dobu odpočinku zaměstnance, a to pokud jde o časový interval, v němž jsou uskutečňovány kurzy odborné přípravy?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9).