Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Iaşi (Rumeenia) 11. detsembril 2019 – BX versus Unitatea Administrativ Teritorială D.

(kohtuasi C-909/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Iaşi

Põhikohtuasja pooled

Apellant: BX

Vastustaja: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2003/88/EÜ, mis käsitleb tööaja korralduse teatavaid aspekte,1 artikli 2 punkti 1 tuleb tõlgendada nii, et ajavahemik, mil töötaja osaleb kohustuslikul erialakoolitusel pärast tavalise tööaja lõppu koolitusteenuse pakkuja asukohas väljaspool töötaja töökohta ning mille vältel viimane ei täida oma töökohustusi, on „tööaeg“?

2.    Kui esimesele küsimusele vastatakse eitavalt, siis kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõiget 2 ja direktiivi 2003/88/EÜ artikli 2 punkti 2 ning artikleid 3, 5 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad küll ette töötaja erialakoolituse vajaduse, kuid ei kohusta tööandjat järgima töötaja puhkeaega, mis puudutab koolituse toimumise ajakava?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT 2003, L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).