Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.2.2020 – HR v. Finanzamt Wilmersdorf

(asia C-108/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HR

Vastaaja: Finanzamt Wilmersdorf

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 167 artiklaa ja 168 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat sellaisen kansallisen oikeudenkäytön esteenä, jonka mukaan liikevaihtoverovähennys on evättävä myös silloin, jos aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa on syyllistytty liikevaihtoveron kiertämiseen ja verovelvollinen tiesi tai sen olisi pitänyt tietää siitä, vaikka verovelvollisen oma liiketoimi ei liittynyt veropetokseen, ollut sen osa eikä myöskään edistänyt tai edesauttanut veropetosta?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.