Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 27 february 2020 – HR mot Finanzamt Wilmersdorf

(Mål C-108/20)

Rättegångsspråk: tysla

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parter i det nationella målet

Klagande: HR

Motpart: Finanzamt Wilmersdorf

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 167 och 168 a i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tolkas så, att de utgör hinder för tillämpning av nationell rätt enligt vilken avdrag för ingående mervärdesskatt ska nekas också när undandragande av mervärdesskatt har begåtts i ett föregående led och den beskattningsbara personen kände till eller borde ha känt till detta, men varken medverkade i undandragandet av mervärdesskatt eller var inblandad i detta och inte heller främjade eller gynnade undandragandet av mervärdesskatt?

____________

1 EUT L 347, 2006, s. 1.