Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 27 януари 2020 г. — Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH

(Дело C-39/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Staatssecretaris van Financiën

Ответник: Jumbocarry Trading GmbH

Преюдициални въпроси

Прилагат ли се член 103, параграф 3, буква б) и член 124, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза1 за митническо задължение, което е възникнало преди 1 май 2016 г. и чийто краен срок все още не е изтекъл към тази дата?

При положителен отговор на първия въпрос: допускат ли принципите на правна сигурност или на защита на оправданите правни очаквания прилагането на тези разпоредби?

____________

1 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 2013 г., стр. 1).