Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 6. februārī iesniedza Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Beļģija) – Vogel Import Export NV/Belgische Staat (Lieta C-62/20)

(Lieta C-62/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vogel Import Export NV

Atbildētāja: Belgische Staat

Prejudiciālie jautājumi

Vai Kombinētā nomenklatūra, kas ietverta 1. pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 1 , ņemot vērā arī atšķirīgās valodu redakcijas attiecībā uz pozīciju 4409 un HS skaidrojošās piezīmes par pozīcijām 4407 un 4409, ir jāinterpretē tādējādi, ka pamatlietā analizētās preces, proti, ēvelēti dēļi, kuru četri stūri visā to garumā ir noapaļoti, ir jāuzskata par tādiem, kuri ir ar “nepārtrauktu profilu [kādā no malām vai virsmām]” un līdz ar to ir jāklasificē pozīcijā 4409, vai arī noapaļotie stūri nevar tikt uzskatīti par “nepārtrauktu profilu [kādā no malām vai virsmām]” un preces līdz ar to ir jāklasificē pozīcijā 4407?

Vai noapaļošanas apmēram ir izšķiroša nozīme klasifikācijai pozīcijā 4407 vai attiecīgi pozīcijā 4409?

____________

1 Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987, L 256, 1. lpp.).