Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgicko) 6. februára 2020 – NV Vogel Import Export/Belgische Staat

(vec C-62/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: NV Vogel Import Export

Žalovaný: Belgische Staat

Prejudiciálne otázky

Má sa kombinovaná nomenklatúra v zmysle prílohy I nariadenia 2658/871 – najmä vo svetle rozdielnych jazykových verzií položky 4409 a vysvetliviek k HS týkajúcich sa položiek 4407 a 4409 – vykladať v tom zmysle, že tovar, ktorý je predmetom konania vo veci samej, totiž ohobľované drevené dosky, ktoré sú na štyroch hranách po celej ich dĺžke zaoblené, sa má považovať za „súvisle profilované (pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách)“ a v dôsledku toho zaradiť do položky 4409 alebo zaoblenie hrán nemožno považovať za „súvisle profilované (pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách)“ a tovar sa v dôsledku toho má zaradiť do položky 4407?

Určuje rozsah zaoblenia zaradenie do položky 4407 alebo položky 4409?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 1).