Жалба, подадена на 24 ноември 2019 г. от Nathaniel Magnan срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 септември 2019 г. по дело T-99/19., Magnan/Комисия

(Дело C-860/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nathaniel Magnan (представител: J. Fayolle, avocat)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 26 март 2020 г. Съдът (шести състав) отхвърля жалбата.

____________