Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2020 ο Nathaniel Magnan κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-99/19, Magnan κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-860/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Nathaniel Magnan (εκπρόσωπος: J. Fayolle, avocat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με διάταξη της 26ης Μαρτίου 2020, το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως.

____________