Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 7 februari 2020 – VI mot KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Mål C-65/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: VI

Motpart: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Tolkningsfråga

Ska artikel 2, jämförd med artiklarna 1 och 6, i rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister1 tolkas så, att begreppet (defekt) produkt även omfattar ett fysiskt exemplar av en dagstidning som innehåller ett felaktigt hälsoråd som leder till skada för hälsan om det följs?

____________

1 EGT L 210, 1985, s. 29.