Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 3. märtsil 2020 – Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. versus Skarbowi Państwa – Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa, nüüd Ministrowi Infrastruktury i Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, ja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

(kohtuasi C-120/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o

Kostjad: Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa, nüüd Minister Infrastruktury i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, ja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiivi 2001/14/EÜ1 sätteid, eelkõige selle direktiivi artikli 4 lõiget 5 ning artikli 30 lõikeid 1, 3, 5 ja 6 tuleb tõlgendada nii, et need välistavad raudtee-ettevõtja poolse kahju hüvitamise nõuete esitamise liikmesriigi vastu, jättes kõrvale järelevalveorgani tehtud otsuse kohtuliku kontrolli, direktiivi ebaõige rakendamise tõttu olukorras, milles hüvitise osaks on raudteeinfrastruktuuri kasutamise eest enammakstud tasu?

2.    Kas eeldus, et ühenduse õiguse alusel hüvitise saamise õigus Euroopa Liidu õiguse ebaõige kohaldamise ja eelkõige direktiivi ebaõige rakendamise või selle rakendamata jätmise eest kehtib ainult juhul, kui rikutud norm on üksikisikutele õiguse andmise allikas, õiguse rikkumine on kvalifitseeritav (eriti kui tegemist on liikmesriigi kaalutlusõiguse ilmselge ja tõsise rikkumisega direktiivi rakendamisel) ning rikkumise ja kahju vaheline põhjuslik seos on otsene, on vastuolus liikmesriigi õigusliku regulatsiooniga, mis annab sellistel juhtudel õiguse hüvitisele leebemate tingimuste täitmise korral?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2001. aasta direktiiv 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise, raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutustunnistuste andmise kohta (EÜT 2001, L 75, lk 29; ELT eriväljaanne 07/05, lk 404).