Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 11. března 2020 – European Pallet Association eV v. PHZ BV

(Věc C-133/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastnice původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): European Pallet Association eV

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: PHZ BV

Předběžné otázky

a)    Je k tomu, aby bylo možné se účinně dovolávat čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/20091 , nezbytné, aby další odbyt dotčených výrobků označených ochrannou známkou narušoval nebo byl způsobilý narušit jednu nebo více funkcí ochranné známky [funkce označení původu, záruky kvality, jakož i funkce sdělovací, investiční a reklamní]?

b)    V případě kladné odpovědi na první otázku písm. a), jedná se o požadavek kladený samostatně vedle požadavku existence „oprávněných důvodů“?

c)    Je pro to, aby bylo možné se účinně dovolávat čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/2009, vždy dostačující, že je narušena jedna či více funkcí ochranné známky uvedených v první otázce písm. a)?

a)    Lze obecně říci, že čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/2009 umožňuje majiteli ochranné známky bránit dalšímu odbytu výrobků pod jeho ochrannou známkou, pokud byly tyto výrobky opraveny jinými osobami než majitelem ochranné známky nebo osobami jím pověřenými?

b)    V případě záporné odpovědi na druhou otázku písm. a), závisí existence „oprávněných důvodů“ ve smyslu čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/2009 u výrobků uvedených na trh majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem, po opravě třetí osobou, na povaze výrobků nebo na povaze provedené opravy […] nebo na jiných zvláštních okolnostech, jako jsou okolnosti uvedené […] v projednávané věci?

a)    Je vyloučeno, aby majitel ochranné známky bránil dalšímu odbytu ve smyslu čl. 13 odst. 2 nařízení č. 207/2009 v případě výrobků opravených třetími osobami, pokud je ochranná známka užívána způsobem, který nemůže vyvolat dojem, že mezi majitelem ochranné známky (nebo držitelem licence) a stranou, která výrobky dále uvádí na trh, existuje hospodářské propojení, například pokud je po odstranění ochranné známky nebo po dodatečném označení výrobků po opravě zřejmé, že oprava nebyla provedena majitelem ochranné známky nebo držitelem licence nebo s jejich souhlasem?

b)    Má v tomto ohledu význam odpověď na otázku, zda může být ochranná známka snadno odstraněna, aniž bude dotčena technická způsobilost nebo praktická použitelnost výrobků?

Je pro odpověď na výše uvedené otázky relevantní, zda se jedná o kolektivní ochrannou známku ve smyslu nařízení č. 207/2009, a pokud ano, v jakém směru?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).