Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 11.3.2020 – European Pallet Association eV v. PHZ BV

(asia C-133/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: European Pallet Association eV

Vastapuoli: PHZ BV

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Edellyttääkö menestyksellinen vetoaminen yhteisön tavaramerkkiasetuksen1 13 artiklan 2 kohtaan, että kyseisten tavaramerkillä suojattujen tavaroiden pitäminen edelleen liikkeessä loukkaa tai voi loukata yhtä tai useampaa edellä 3.2.4 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tehtävää?

b)    Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastaan myöntävästi, onko tällöin kyseessä vaatimus, joka asetetaan ”perustellun aiheen” olemassaolon lisäksi?

c)    Onko yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohtaan aina mahdollista vedota menestyksellisesti jo sillä perusteella, että yhtä tai useampaa ensimmäisen kysymyksen a kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tehtävää loukataan?

a)    Voidaanko yleisesti todeta, että tavaramerkin haltija voi yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdan perusteella vastustaa tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä sen tavaramerkillä varustettuna, jos joku muu kuin tavaramerkin haltija tai siltä suostumuksen korjaamiseen saaneet henkilöt on korjannut näitä tavaroita?

b)    Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi, riippuuko yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen olemassaolo sen jälkeen, kun tavaramerkin haltijan tai sen suostumuksella jonkun muun markkinoille saattamat tavarat on korjannut kolmas osapuoli, tavaroiden luonteesta tai suoritetun korjauksen luonteesta (siten kuin on tarkemmin selitetty edellä 3.2.5 kohdassa) taikka muista olosuhteista, kuten esillä olevan tapauksen erityisistä olosuhteista, jotka on esitetty 2.1 kohdan ii ja iii alakohdassa?

a)    Onko poissuljettua, että tavaramerkin haltija voi yhteisötavaramerkkiasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastustaa kolmannen osapuolen korjaamien tavaroiden pitämistä edelleen liikkeessä, jos tavaramerkkiä käytetään tavalla, joka ei voi luoda mielikuvaa siitä, että tavaramerkin haltijan (tai sen käyttöluvan haltijoiden) ja tavaroita edelleen liikkeellä pitävän osapuolen välillä on taloudellinen yhteys, esimerkiksi jos tavaramerkin poistamisen ja/tai tavaroihin tehtyjen täydentävien merkintöjen vuoksi on korjauksen jälkeen selvää, että korjausta ei ole suorittanut tavaramerkin haltija tai sen käyttöluvan haltija taikka näiden suostumuksella joku muu?

b)    Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, voidaanko tavaramerkki poistaa helposti heikentämättä tavaroiden teknistä laatua tai niiden käyttökelpoisuutta?

Onko vastattaessa edellä esitettyjen kysymyksiin merkitystä sillä, onko kyseessä yhteisötavaramerkkiasetuksessa tarkoitettu yhteismerkki, ja jos on, mikä merkitys?

____________

1 Yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).