2020 m. kovo 11 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje European Pallet Association eV / PHZ BV

(Byla C-133/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: European Pallet Association eV

Kita kasacinio proceso šalis: PHZ BV

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar sėkmingai remtis BPŽR1  13 straipsnio 2 dalimi galima tik tuo atveju, kai tolesnis atitinkamų prekių ženklu pažymėtų produktų komercializavimas pažeidžia ar gali pažeisti vieną ar kelias iš 3.2.4 punkte minėtų prekių ženklo funkcijų?

    b)    Jeigu į pirmojo klausimo a punktą būtų atsakyta teigiamai: ar tokiu atveju tai reikalavimas, taikomas greta reikalavimo, kad būtų „pagrįstos priežastys“?

    c)    Ar tam, kad būtų galima sėkmingai remtis BPŽR 13 straipsnio 2 dalimi, visada pakanka to, kad pažeidžiama viena ar kelios iš pirmojo klausimo a punkte minėtų prekių ženklo funkcijų?

2.    a)    Ar galima bendrai teigti, kad prekių ženklo savininkas, remdamasis BPŽR 13 straipsnio 2 dalimi, gali nesutikti su tolesniu jo prekių ženklu pažymėtų prekių komercializavimu, kai šias prekes remontavo ne pats prekių ženklo savininkas ar jo įgalioti asmenys, o kiti asmenys?

    b)    Jeigu į pirmojo klausimo a punktą būtų atsakyta neigiamai: ar tokiu atveju, kai prekių ženklo savininko ar su jo sutikimu į rinką išleistas prekes suremontuoja trečiasis asmuo, „pagrįstų priežasčių“, kaip jos suprantamos pagal BPŽR 13 straipsnio 2 dalį, buvimas priklauso nuo prekių pobūdžio ar atlikto remonto pobūdžio (kaip išsamiau paaiškinta 3.2.5 punkte) ar nuo kitų aplinkybių, kaip antai nagrinėjamos šioje byloje (žr. 2.1 punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytas ypatingas aplinkybes)?

3.    a)    Ar prekių ženklo savininkui draudžiama, remiantis BPŽR 13 straipsnio 2 dalimi, nesutikti su tolesniu trečiųjų asmenų suremontuotų prekių komercializavimu, jeigu prekių ženklas naudojamas tokiu būdu, kuris nesukelia įspūdžio, kad prekės ženklo savininką (ar jo licencijos gavėjus) ir šalį, kuri toliau komercializuoja prekes, sieja ekonominiai santykiai, pavyzdžiui, jeigu po remonto pašalinus prekių ženklą ir (arba) uždėjus papildomą etiketę aiškiai matyti, kad prekių remontas buvo atliktas ne prekių ženklo savininko ar vieno iš jo licencijos gavėjų ir ne su jų sutikimu?

    b)    Ar šiuo atžvilgiu turi reikšmės atsakymas į klausimą, ar prekių ženklas gali būti pašalintas paprastai, nepakenkiant prekių techniniam tinkamumui ar praktiniam tinkamumui naudoti?

4.     Ar, atsakant į pirmesnius klausimus, turi reikšmės, ar tai yra kolektyvinis prekių ženklas, kaip jis suprantamas pagal BPŽR, ir, jei taip, kokiais aspektais?

____________

1 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, 2009, p. 1).