Žaloba podaná 23. apríla 2020 – Európska komisia/Portugalská republika

(vec C-169/20)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. França a C. Perrin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Portugalská republika

Návrhy žalobkyne

určiť, že Portugalská republika tým, že v rámci výpočtu registračnej dane nezapočítala zníženie hodnoty environmentálnej zložky do výpočtu hodnoty uplatniteľnej na ojazdené vozidlá dovezené na územie Portugalskej republiky, ktoré boli nadobudnuté v iných členských štátoch, porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná portugalská právna úprava stanovuje diskrimináciu pri zdanení dovezených vozidiel v porovnaní so zdanením podobných vnútroštátnych vozidiel. Uplatniteľné podmienky a spôsob výpočtu vedú k tomu, že daň z dovezených vozidiel je skoro vždy vyššia.

Táto situácia je o to znepokojujúcejšia, že je v rozpore s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora: portugalská právna úprava týkajúca sa výpočtu dane uplatniteľnej na ojazdené vozidlá nadobudnuté v iných členských štátoch už bola predmetom konaní vo veci nesplnenia povinnosti a viacerých rozsudkov Súdneho dvora.

Portugalská právna úprava nezaručuje, že vozidlá dovezené z iných členských štátov budú zdanené sumou, ktorá neprekročí daň uplatňovanú na podobné vnútroštátne ojazdené vozidlá. Možno to vysvetliť skutočnosťou, že v dôsledku zmeny právnej úpravy v roku 2016 sa už nezapočítava zníženie hodnoty environmentálnej zložky použitej na výpočet hodnoty ojazdeného vozidla.

Z toho vyplýva, že tabuľka zníženia hodnoty prijatá na základe vnútroštátnej právnej úpravy nevedie k porovnateľnej skutočnej hodnote dovezeného ojazdeného vozidla. V dôsledku toho suma zaplatená za registráciu dovezeného ojazdeného vozidla je vyššia ako suma vzťahujúca sa na podobné ojazdené vozidlo registrované v Portugalsku, čo predstavuje porušenie článku 110 ZFEÚ a judikatúry Súdneho dvora.

____________