Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 24 februari 2020 – LW mot Bundesrepublik Deutschland

(Mål C-91/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: LW

Motpart: Bundesrepublik Deutschland

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 3 i direktiv 2011/95/EU1 tolkas på så sätt att den utgör hinder för en bestämmelse i en medlemsstat enligt vilken ett ogift underårigt barn till en person som har beviljats flyktingstatus ska beviljas flyktingstatus som härleds från förälderns flyktingstatus (så kallat skydd i egenskap av familjemedlem till en flykting) också om detta barn – genom den andra föräldern – i vart fall också har medborgarskap i ett annat land som inte är identiskt med flyktingens ursprungsland och vars skydd det kan begagna sig av?

2.    Ska artikel 23.2 i direktiv 2011/95/EU tolkas på så sätt att den begränsning som innebär att familjemedlemmar bara ska ha rätt till de förmåner som avses i artiklarna 24–35 i detta direktiv i den mån detta överensstämmer med familjemedlemmens personliga rättsliga status medför att det underåriga barnet under de omständigheter som beskrivs i den första frågan inte får beviljas flyktingstatus som härleds från den erkända flyktingens status?

3.    Har det för svaret på den första och den andra frågan betydelse huruvida det är möjligt och rimligt för barnet och dess föräldrar att bosätta sig i det land där barnet och modern har medborgarskap och vars skydd de kan begagna sig av och som inte är identiskt med flyktingens (faderns) ursprungsland, eller räcker det att familjen kan hållas samman inom Förbundsrepubliken Tysklands territorium med stöd av bestämmelser om uppehållsrätt?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).